Dissabte, 8 De Maig De 2021
Plaça de les Escoles, 1, Seròs - 25183 Telèfon: 973780009 Fax: 973780167
ajuntament@seros.cat

POUM

29/07/2015

APROVACIÓ DEFINITIVA PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTIC MUNICIPAL (POUM)DESERÒS


Publicació al DOGC de l'aprovació definitiva del POUM de Seròs.

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6923 de data 29 de juliol de 2015  s'ha publicat l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida de data 14 de maig de 2015 d'aprovació definitiva del POUM de Seròs, per a la seva executivitat immediata.

Sinclou a continuació lenllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen linstrument de planejament urbanístic aprovat amb plena garantia dautenticitat, i integritat en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, del 5 de juny, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i larticle 103.3 del Text refós de la Llei durbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer:
 
http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2010/41600/L&set-locale=ca


Informació addicional


Mapa Web